Podstawy prawne działania

Akty prawne


Ustawy:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1300)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.)
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810)
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)

stan prawny na dzień 31.07.2023 r.

Uchwały Rady Gminy Miastkowo:

 • Uchwała Nr XLI/248/23 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
 • Uchwała Nr XLI/250/23 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • Uchwała Nr XLI/249/23 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Miastkowo „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 • Uchwała Nr XXXIII/191/23 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • Uchwała Nr XXXIV/220/23 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 • Uchwała Nr XXXII/185/22 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025
 • Uchwała Nr XXIX/164/22 Rady Gminy Miastkowo z dnia 15 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
 • Uchwała Nr XXVII/156/22 Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
 • Uchwała Nr XVII/110/21 Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2021-2032.
 • Uchwała Nr IV/26/19 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
 • Uchwała Nr XXIV/137/2017 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastkowo na lata 2018 - 2025
 • Uchwała Nr XXII/19/2017 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Miastkowo.
 • Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
 • Uchwała Nr XXV/159/14 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miastkowo
Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-05-25 11:43
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-05-25 11:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 212