Katalog usług Wsparcie dla rodzin i piecza zastępcza

Wsparcie dla rodzin i piecza zastępcza


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2023 r, poz.1426 ze zm.) reguluje kwestie prawne związane z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

 1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

 2. wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

 3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

 4. podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

 5. pomocy w integracji rodziny;

 6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

 7. dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie:

 1. pracy z rodziną;

 2. pomocy w opiece i wychowaniu dziecka;

Do zadań własnych gminy należy:

1. Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;

2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny;

3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:

 • zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa;

 • organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających;

 • prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;

4. Finansowanie:

 • podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;

 • kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust.2, ponoszonych przez rodziny wspierające;

5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;

6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3;

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła instytucję asystenta rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust.1;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 7. wspieranie aktywności społecznej rodziny;

 8. motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu ukształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

 15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pól roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;

 17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2020r. poz. 218), lub innym podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zdań uzna za niezbędną.

Pomoc świadczona przez asystenta rodziny jest prowadzona za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem własnych możliwości tej rodziny oraz wsparcia zewnętrznego. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy na mocy postanowienia sądu rodzinnego - rodzinie przydzielony zostaje asystent rodziny, jako bezwzględnie konieczna metoda wsparcia jej funkcjonowania.


SZUKAMY RODZIN WSPIERAJĄCYCH!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających. Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

• w opiece i wychowaniu dzieci,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
• ma stałe źródło utrzymania,
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki
opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
• przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.
Aby zostać rodziną wspierającą należy:
• złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie,
• udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
• uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
• uzyskać pozytywną opinię psychologa,
• podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.


Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.


 


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 12:30
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 12:30
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 509