Plany i programy Pomoc w zakresie dożywiania

Pomoc państwa w zakresie dożywiania


Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

INFORMACJE O PROGRAMIE

Wartość dofinansowania w 2024 r : 84 393,00 zł.
Całkowita wartość zadania w 2024 r.: 170 000,00 zł.

Data podpisania umowy: marzec 2024

CEL PROGRAMU

Program "Posiłek w szkole i w domu" został ustanowiony w celu zapewnienia pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny.

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 samorząd dostosował regulacje przepisów na poziomie gminnym, wprowadzając odpowiednie uchwały.

Zgodnie z zapisami zawartymi w części III.1.1. wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc udzielana jest w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”.Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.

Kryterium dochodowe o którym mowa powyżej wynosi: 1200,00 zł dla osoby w rodzinie, 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.

Do wniosku o przyznanie pomocy w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, decyzja właściwego organu ws. renty lub emerytury, decyzja dot. zasiłku rodzinnego, alimentów, itp.);
  • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, warunkiem koniecznym do przyznania wnioskowanej pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe informacje o prorgami:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-posilek-w-szkole-i-w-domu-na-lata-2024-2028

 


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2024-02-20
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2024-02-20 12:43
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2024-02-20 12:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 242