Plany i programy Opieka Wytchnieniowa

Opieka Wytchnieniowa


"Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2024

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie informuje, iż w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Gmina Miastkowo przystąpiła do realizacji Programu “Opieka wytchnieniowa” na rok 2024.

Program dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Całkowita wartość zadania: 107.406,00

Wartośc dofinansowania: 107.406,00

Data podpisania umowy: marzec 2024


Cele projektu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

Grupa docelowa:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego ), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu” – asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Projekt bedzie realizowany w formie świadczenia usług w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Wnioskodawca: Gmina Miastkowo
Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie

Termin realizacji Programu: 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.


 

Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „ Opieka wytchnieniowa „ dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z planowanym przystąpieniem gminy Miastkowo do Programu „Opieka wytchnieniowa ” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą opieki wytchnieniowej .

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodziny lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach 8, 9, 10 listopada 2023 w siedzibie OPS Miastkowo, ul. Łomżyńska 32 w godzinach 800 - 1500

  • osobiście

  • e-mailowo pod adresem: socjalni@miastkowo.pl

Zgłoszenia które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną uwzględnione w tej edycji.

W trakcie zgłoszenie należy podać : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu do kontaktu oraz stopień niepełnosprawności osoby pozostającej pod stałą opieką

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

Przed dokonaniem zgłoszenia należy szczegółowo zapoznać się z treścią programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

Karta zgłoszenia usługi OW do pobrania:

 

 

Załącznikipobrań
file typ Karta zgłoszeniowa do usług opieki wytchnieniowej 86,01 KB 27

Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-11-07
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-11-08 08:28
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-11-08 08:28
Ostatnia zmiana :Mariola Kupidłowska2023-11-08 08:35
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 354