Katalog usług Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny


Stypendium szkolne

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół ( z wyłączeniem kl "0") – do dnia 15 września

  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października.

Wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się w stypendium szkolne wynosił 600 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość ww. kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

W art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2030) określono, że:

  1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,[…].
  2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
    1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
    2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy. W przypadku słuchaczy kolegium- na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.  

Szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie gminy reguluje Uchwała Nr XXIX/168/2018 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo.

Zasiłek szkolny

Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Takie świadczenie przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu i z powodu śmierci rodzica.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-25
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-25 12:54
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-25 12:54
Ostatnia zmiana :Mariola Kupidłowska2023-09-29 08:39
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 388