Katalog usług Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny


Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, tzn., że w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu bieżących i zaległych zobowiązań alimentacyjnych.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia.

W przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kompletem załączników składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Świadczenie przyznawane jest od miesiąca w którym wpłynął wniosek.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku.

 


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 09:27
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 09:27
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 149