Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025


UCHWAŁA NR XXVII/156/22
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025


Na podstawie art.41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119, 2469; z 2022 r. poz.24, 218) oraz
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050; z 2021 r.
,poz. 2469) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/148/21 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2021 r w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz


Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-28 13:36
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 114