Katalog usług Świadczenia rodzinne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka


Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, nie stosuje się tego do osób będących prawnym lub faktycznym opiekunem dziecka a także do osób, które przysposobiły dziecko.


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 11:24
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 11:24
Ostatnia zmiana :Mariola Kupidłowska2023-10-02 11:19
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 82