Katalog usług Świadczenia rodzinne

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego


W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dokumentami przekazuje się do marszałka województwa. Powyższe odnosi się do sytuacji, w której co najmniej jeden z członków rodziny wnioskodawcy nie mającego dotąd przyznanego prawa do świadczeń rodzinnych w momencie składania wniosku przebywa poza granicami RP, na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także tzw. Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stosuje się w szczególności do osób przemieszczających się w związku z podjęciem zatrudnienia lub działalności na własny rachunek w innym państwie.

Przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie stosuje się w przypadku wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i  Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

 


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 12:23
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 12:23
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 78