Przydatne informacje

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJA


PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO w 2023 r.

zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 421 (III piętro): od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 – pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat.
  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215 (I piętro): od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 16.30 – punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży.

Punkty usytuowane są w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZGŁOSZEŃ DOKONUJE SIĘ TELEFONICZNIE POD NUMEREM TELEFONU: 86 215 69 18

(poniedziałek - piątek, godz. 7.30 - 15.30)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  • nieodpłatną mediację, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także nieodpłatną mediację.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Dyżur Mediatora w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej - w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27,

pokój 421 (III piętro): wtorki i środy w godzinach od 8.00 do 12.00.

szczegółowe informacje: https://powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=4215

 

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonym przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, organizacja mediacji po zgłoszeniu zapotrzebowania.


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-10-24
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-11-02 11:42
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-11-02 11:42
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 88