Podstawy prawne działania

Regulamin organizacyjny


Zarządzenie Nr 1/ 2023

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Miastkowie z dnia 3 stycznia 2023 roku.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie

Na podstawie § 9 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 Nr IX/48/2015 roku (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4014; z 2022 r. poz. 2828) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania podanych w nim zasad.

§ 3

Traci moc Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 6.2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie z dnia 1 marca 2016 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Mariola Kupidłowska

Załącznik do zarządzenia Nr 1.2023
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
z dnia 2 stycznia 2023 r.REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w MIASTKOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie zwany dalej regulaminem określa strukturę organizacyjną Ośrodka, zasady jego funkcjonowania, zakres zadań na stanowiskach pracy oraz tryb i organizację pracy.

§ 2. Ośrodku, należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie,

- regulaminie, należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie,

- Kierowniku, należy przez to rozumieć Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.

§ 3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Miastkowo.

§ 4. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 5. Ośrodek realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami, w tym zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono na mocy obowiązujących ustaw.

Rozdział 2.
Zasady kierowania Ośrodkiem

§ 6. Do zadań Ośrodka w szczególności należą:

1. zadania z zakresu pomocy społecznej określone ustawami, jako własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na mocy odrębnych ustaw dotyczące:

a) świadczeń rodzinnych,

b) przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych;

c) dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych;

d) wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do „Programu Czyste Powietrze”,

3. zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę w zakresie wspierania rodziny oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

4. Ośrodek realizuje zadania w zakresie Ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§ 7. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 8. Ośrodek wykonując zadania własne gminy kieruje się ustaleniami Wójta Gminy.

§ 9. Wójt Gminy – na wniosek Kierownika – może upoważnić do wydawania decyzji inne osoby wskazane przez Kierownika.

§ 10. Funkcjonowanie Ośrodka odbywa się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 11. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 12. Kierownik Ośrodka odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka oraz za jakość wykonywanych zadań, a w szczególności za:

1. terminowość, rzetelność i legalność załatwianych spraw;

2. prawidłowe gospodarowanie mieniem i przyznanymi środkami budżetowymi;

3. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących przepisów prawa;

4. udziela poradnictwa i instruktażu podległym pracownikom, również w zakresie przygotowywania decyzji administracyjnych;

5. organizację pracy Ośrodka;

6. prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami politykę kadrowo- płacową;

7. podejmowanie decyzji w zakresie statutowej działalności;

8. właściwą współpracę, na zasadzie partnerstwa, z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań z pomocy społecznej;

9. prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz pozostałych zadań własnych gminy oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;

10. prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;

11. ochronę powierzonego mienia.

§ 13. Do zadań kierownika należy:

1. kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz;

2. opracowywanie projektu planów finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka.

§ 14. W ramach kierowania Ośrodkiem. Kierownik wydaje zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

§ 15. Kierownik załatwia sprawy z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Miastkowo, w tym wydaje decyzje, postanowienia, zaświadczenia.

§ 16. W czasie nieobecności Kierownika, zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka.

§ 17. Główny księgowy realizuje zadania określone w odpowiednich przepisach prawa oraz zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka.

§ 18. Do zadań głównego księgowego należy:

1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonanej przez pracowników;

3. sporządzanie projektów planów finansowych i całokształtu budżetu;

4. prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka:

a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

b) zabezpieczenie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Ośrodek,

c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań.

5. analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji Ośrodka,

6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej kontroli legalności dokumentów,

b) kontroli operacji gospodarczych.

7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

8. sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych i budżetowych,

9. naliczanie wynagrodzeń z osobowego funduszu płac pracowników zatrudnionych w Ośrodku,

10. przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,

11. prowadzenie ewidencji analitycznej.

Rozdział 3.
Zasady kierowania Ośrodkiem

§ 19. Kierownik pełni funkcję zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 20. W Ośrodku wyodrębnia się następujące stanowiska pracy:

1. kierownicze stanowiska pracy:

a) Kierownik jednostki

b) Główny księgowy

2. pozostałe stanowiska pracy:

a) Starszy specjalista pracy socjalnej

b) Pracownik socjalny

c) Stanowisko ds świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

d) Asystent rodziny

e) Opiekunka.

3. Limit zatrudnienia w Ośrodku wynosi 7 i 1/4 etatów.

Rozdział 4

Zakresy działania stanowisk pracy

 

§ 21. Zadania wspólne dla stanowisk urzędniczych:

1. sporządzanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji o realizacji zadań z prowadzonego zakresu spraw;

2. przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji publicznej;

3. przestrzeganie przepisów prawa w zakresie zamówień publicznych;

4. przestrzeganie przepisów z zakresu opłaty skarbowej przy dokonywaniu czynności urzędowych przy wydawaniu zaświadczeń;

5. rejestrowanie w elektronicznym systemie wewnętrznym spraw wpływających oraz wychodzących na poszczególne stanowiska pracy;

6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formach szkolnych i pozaszkolnych, takich jak szkolenia, warsztaty i kursy oraz zwiększenie własnych kompetencji w drodze samokształcenia;

7. sumienne i staranne wykonywanie obowiązków;

8. współpraca ze wszystkimi stanowiskami pracy w Ośrodku przy wykonywaniu zadań;

9. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

§ 22. Do zadań starszego specjalisty pracy socjalnej należy:

1. dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

3. diagnozowanie sytuacji życiowej rodzin,

4. praca socjalna,

5. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe,

6. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa,

8. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowychw zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

10. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,

11. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

12. zawieranie kontraktów socjalnych,

13. wykonywanie pracy administracyjno-biurowej związanej ze świadczeniem pomocy społecznej,

14. praca w terenie ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonego rejonu,

15. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń pomocy społecznej,

16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą lub praca w grupach roboczych, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,

17. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,

18. sporządzanie list wypłat zasiłków z pomocy społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami,

19. wykonywanie innych zadań zleconych nie ujętych w niniejszym zakresie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

20. Pracownik socjalny ma obowiązek podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

21. przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny powinien kierować się zasadami etyki zawodowej, zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia.

§ 23. Do zadań pracownika socjalnego należy:

1. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

2. diagnozowanie sytuacji życiowej rodzin,

3. praca socjalna,

4. udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe,

5. pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

6. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa,

7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

9. inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,

10. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

11. zawieranie kontraktów socjalnych,

12. wykonywanie pracy administracyjno-biurowej związanej ze świadczeniem pomocy społecznej,

13. praca w terenie ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonego rejonu,

14. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej przy przyznawaniu świadczeń pomocy społecznej,

15. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą lub praca w grupach roboczych, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,

16. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,

17. sporządzanie list wypłat zasiłków z pomocy społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami,

18. wykonywanie innych zadań zleconych nie ujętych w niniejszym zakresie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

19. przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny powinien kierować się zasadami etyki zawodowej, zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowaniem ich godności i prawa tych osób do samostanowienia.

20. Pracownik socjalny ma obowiązek podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

21. pełnienie zadań inspektora ochrony danych osobowych w Ośrodku.

§ 24. Do zadań pracownika ds. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego należy:

1. prowadzenie całości spraw związanych z realizacją świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego oraz pomocy materialnej dla uczniów,

2. ustalanie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, pomocy materialnej dla uczniów,

3. planowanie środków na realizacje świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego oraz pomocy materialnej dla uczniów,

4. prowadzenie dokumentacji w w/w sprawach,

5. przygotowywanie listy wypłat w/w,

6. opracowywanie decyzji administracyjnych w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego oraz pomocy materialnej dla uczniów,

7. sporządzanie sprawozdań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego oraz pomocy materialnej dla uczniów,

8. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych poprzez przekazywanie komornikowi sądowemu wszelkich informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, podejmowanie wszelkich innych działań w stosunku do dłużników alimentacyjnych określonych w ustawach,

9. wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodu na osobę w rodzinie lub na osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe do programu „Czyste powietrze”

10. wykonywanie innych zadań nie ujętych w niniejszym zakresie zleconych przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 25. Zadania asystenta rodziny:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2. opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiazywaniu problemów socjalnych,

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6. wspieranie aktywności społecznej rodzin,

7. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

8. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

11. udzielenie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi Ośrodka,

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17. sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub praca w grupach roboczych, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

§ 26. Do zadań Opiekuna w Ośrodku należy świadczenie usług, które obejmują:

1. zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznych,

2. utrzymywanie w czystości pomieszczeń,

3. dokonywanie zakupów,

4. wykonywanie zabiegów higienicznych zleconych przez lekarza,

5. zapewnienie kontaktów z otoczeniem

6. poszanowanie godności człowieka w pracy wobec osób wymagających opieki.

Rozdział 5

Zasady podpisywania pism

§ 27. Kierownik Ośrodka podpisuje:

1. pisma w sprawach należących do jego właściwości wynikające z udzielonego przez Wójta upoważnienia:

a) decyzje administracyjne,

b) pisma w sprawach kadrowych pracowników Ośrodka,

c) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez Kierownika do jego podpisu,

2. korespondencja:

a) kierowana do organów administracji, organizacji społecznych, organów kontroli państwowej i społecznej,

b) dotycząca odpowiedzi na krytykę prasową oraz skargi i wnioski na pracę Ośrodka.

§ 27. W czasie nieobecności Kierownika, zastępstwo sprawuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 28.Ośrodek jest czynny w każdy dzień roboczy w godzinach od 7: 15 do 15:15.

§ 29. Czas pracy pracowników Ośrodka wynosi 40 godzin tygodniowo.

§ 30. Pracownicy obsługujący interesantów w zakresie powierzonych im zadań i obowiązków są obowiązani:

1. stosować przepisy prawne oraz wytyczne obowiązujące w ich zakresie,

2. przygotowywać projekty decyzji administracyjnych, w tym prawidłowo powoływać przepisy prawne w projektach decyzji, nazwy, imiona, nazwiska, obliczenia, itp.,

3. przestrzegać terminów załatwienia spraw wynikających z przepisów kpa,

4. odpowiednio ewidencjonować i przechowywać akta, zbiory spraw, rejestry itp.,

5. udzielać niezbędnych informacji będących w ich posiadaniu, a dotyczących wniesionej sprawy.

§ 31. Obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy czynności umieszczone w aktach osobowych.

§ 32. Kontrola pracowników Ośrodka dokonywana jest pod względem sumienności, prawności, bezstronności, umiejętności stosowania odpowiednich przepisów, planowania i organizowania pracy, postawy etycznej komunikacji i pozytywnego podejścia do klienta, umiejętności pracy w zespole, zorientowania na rezultaty pracy, samodzielności przy podejmowaniu decyzji, punktualności i terminowości.

§ 33. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 34. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 35. Kierownik Ośrodka ma obowiązek zapoznania pracowników z postanowieniami Regulaminu.

 

 


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 09:05
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-22 09:05
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 146