Podstawy prawne działania

Statut OPS


UCHWAŁA NR IX/48/2015

RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 110 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1050, poz. 1240, poz. 1310) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/11/2013 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1998).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Jacek Banach

 

Załącznik do uchwały nr IX/48/2015

Rady Gminy Miastkowo

z dnia 24 listopada 2015 r.

 

 

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTKOWIE

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną gminy.

2. Ośrodek został powołany na mocy uchwały nr 52/XII Gminnej Rady Narodowej w Miastkowie z dnia 12 kwietnia 1990 roku.

3. Siedziba Ośrodka mieści się w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 32.

4. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie”.

5. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i dokładnym adresem Ośrodka.

6. Ośrodek działa w granicach administracyjnych Gminy Miastkowo.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114);

3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567);

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.);

7) ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121);

8) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.);

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332);

12) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.);

13) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

15) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.);

16) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.);

17) ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863)

18) ustawy z dnia 20 kwietnia 2005 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z póź. zm.);

19) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;

20) niniejszego statutu.

 

Rozdział 2

CELE I ZADANIA

 

§ 3. Celem działalności Ośrodka jest:

1) celem działania Ośrodka jest rozpoznanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin mających trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie, podejmowanie działań prowadzących do ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem oraz zapobieganie powstawania nowych problemów społecznych powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

2) doprowadzenie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

3) realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez Ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy Miastkowo oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta Gminy.

§ 4. Do zadań realizowanych przez Ośrodek należy w szczególności:

1) ocena oraz analizowanie stanu potrzeb lokalnych w zakresie pomocy społecznej, w tym problemów społecznych, potrzeb socjalnych zarówno jednostkowych jak i środowiskowych występujących na terenie gminy Miastkowo;

2) praca socjalna;

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń;

4) udzielanie pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych;

5) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

6) koordynacja zadań związanych z pomocą społeczną;

7) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

8) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

9) ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego i jego wypłata;

10) ustalanie prawa do dodatku energetycznego i jego wypłata;

11) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.;

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

13) ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych;

14) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego;

15) kierowanie wniosków o ustalanie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami;

16) realizacja zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 5. 1. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z pomocy społecznej, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Ośrodek może realizować także inne zadania wynikające z przepisów szczególnych na podstawie stosownych upoważnień.

4. Ośrodek może realizować zadania finansowane lub współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Ośrodek do realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne umowy i porozumienia.

§ 6. Ośrodek sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

§ 7. W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, służbą zdrowia, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Rozdział 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 8. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy Miastkowo. Wójt wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika.

3. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.

5. W czynnościach przekraczających zakres pełnomocnictwa, czynności prawne w imieniu Ośrodka podejmuje Wójt Gminy Miastkowo.

6. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem OPS.

7. Kierownik Ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację.

8. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

9. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

§ 9. 1. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik, dokonuje podziału obowiązków i ustala zakresy czynności pracowników.

2. Prawa i obowiązki, wymagania, kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają odpowiednie przepisy prawa oraz wydane na ich podstawie przepisy wewnętrzne.

3. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

4. Zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników określa Kierownik w formie regulaminu.

5. Na wniosek Kierownika Ośrodka Wójt może upoważnić w formie pisemnej innego pracownika Ośrodka do prowadzenia postępowania należącego do zakresu działania Ośrodka, a także może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

6. Obowiązki kierownika podczas jego nieobecności pełni wyznaczony przez kierownika pracownik Ośrodka.

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 10. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy.

3. Działalność Ośrodka i zadania są finansowane ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

4. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

5. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują przepisy szczegółowe.

6. Ośrodek prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości i sporządza na ich podstawie sprawozdanie finansowe i budżetowe.

7. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy i prowadzi księgowość zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości.

§ 11. 1. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Kierownik.

2. Obowiązki dotyczące gospodarki finansowej w zakresie powierzonym przez Kierownika Ośrodka pełni główny księgowy jednostki.

 

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane jedynie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XXIX/164/22

RADY GMINY MIASTKOWO

 

z dnia 15 czerwca 2022 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079 ) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie, stanowiący załącznik do uchwały Nr IX/48/2015 Rady Gminy Miastkowo z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4014) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615);

3) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1297);

4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r.

poz. 877 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r.

poz. 1009);

7) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021);

9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z z 2021 r. poz. 1249);

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r.

poz. 447);

11) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.);

12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);

13) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.);

14) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. poz. 217 z późn. zm.);

15) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685);

16) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z z 2021 r. poz. 1744);

17) ustawy z dnia 20 kwietnia 2005 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.

z 2022 r. poz. 690);

18) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.);

19) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r.

poz. 1329);

20) innych aktów prawnych dotyczących jego działalności;

21) niniejszego statutu.”;

2) w § 4 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 17 i pkt 18 w brzmieniu:

„17) przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa

w ustawie o systemie oświaty;

18) przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Podlaskiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Henryk Rupacz


Informacje wytworzył(a) :Mariola Kupidłowska2023-09-25
Wprowadził(a) :Mariola Kupidłowska2023-05-25 11:42
Zatwierdził(a) :Mariola Kupidłowska2023-05-25 11:42
Ostatnia zmiana :Mariola Kupidłowska2023-09-22 09:03
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 124